အမည်	မြို့နယ်	ပါတီ ဒေါ်လှိုင်	အမှတ်(၁၀)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးစန်းလွင်	အမှတ်(၂)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးကျော်ဆွေ	အမှတ်(၃)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဒေါက်တာ တင်မောင်ထွန်း	အမှတ်(၉)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးမြတ်ကိုကို	အမှတ်(၁၂)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးပြူးလွင်	အမှတ်(၁)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဒေါက်တာကျော်ငွေ	အမှတ်(၄)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးခင်ဝင်း	အမှတ်(၅)	အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးအောင်ကြည်ညွှန့်	အမှတ်(၆)	အမျိုးသားဒီမိုက

အမည်မြို့နယ်ပါတီ

ဒေါ်လှိုင်အမှတ်(၁၀)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးစန်းလွင်အမှတ်(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်ဆွေအမှတ်(၃)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါက်တာ တင်မောင်ထွန်းအမှတ်(၉)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမြတ်ကိုကိုအမှတ်(၁၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးပြူးလွင်အမှတ်(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါက်တာကျော်ငွေအမှတ်(၄)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးခင်ဝင်းအမှတ်(၅)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအောင်ကြည်ညွှန့်အမှတ်(၆)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဝင်းတင့်အမှတ်(၇)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးရဲတင့်အမှတ်(၈)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်သန်းသန်းအေးအမှတ်(၁၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

Advertisements