မကွေးတိုင်းအတွင်း တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ကျောင်းအလိုက်အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း သုညရာခိုင်နှုန်းရရှိသော ကျောင်းများ

33656
စဉ် မြို့နယ် ကျောင်းအမည် စာရင်းရှိ ဖြေဆို ပျက်ကွက် အောင်မြင် အောင်ချက်ရာနှုန်း
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား  မ ပေါင်း ကျား ပေါင်း
မကွေး ထ(ခွဲ)စမ်းမကြီး ၁၀ ၁၈ ၁၀ ၁၈ ၀.၀၀
ရေနံချောင်း အထက-ဝက်လွတ် ၁၅ ၁၄ ၀.၀၀
ရေနံချောင်း ထ(ခွဲ)နဂါးမရွာ ၁၃ ၁၃ ၀.၀၀
ရေနံချောင်း ထ(ခွဲ)ဥသျှစ်ကုန်း ၁၅ ၁၃ ၂၈ ၁၅ ၁၂ ၂၇ ၀.၀၀
ရေနံချောင်း ထ(ခွဲ)ကံကြီး ၀.၀၀
ချောက် အထက(ဆူးတော) ၁၁ ၁၅ ၁၀ ၁၄ ၀.၀၀
ချောက် အထက(ခွဲ)နရွဲတော ၁၀ ၁၀ ၀.၀၀
ချောက် အထက(ခွဲ)တောင်သာ ၁၀ ၁၇ ၁၀ ၁၇ ၀.၀၀
ချောက် အထက(ခွဲ)ချောင်းတက် ၀.၀၀
၁၀ ချောက် အထက(ခွဲ)ဆင်က ၁၉ ၂၈ ၁၈ ၂၆ ၀.၀၀
၁၁ ချောက် အထက(ခွဲ)ဝင်္ကဘာ ၁၈ ၂၃ ၁၈ ၂၃ ၀.၀၀
၁၂ ချောက် ထ(ခွဲ)လွန်ကြယ်ထိန်ကန် ၀.၀၀
၁၃ ချောက် အထက(ခွဲ)စမ်းစုကား ၀.၀၀
၁၄ တောင်တွင်းကြီး ထ(ခွဲ)မထီ ၁၂ ၁၁ ၂၃ ၁၂ ၁၁ ၂၃ ၀.၀၀
၁၅ တောင်တွင်းကြီး ထ(ခွဲ)ကျောက်တောင် ၀.၀၀
၁၆ နတ်မောက် ထ(ခွဲ)ပန်းညို ၁၁ ၁၁ ၀.၀၀
၁၇ နတ်မောက် ထ(ခွဲ)မြင်းတဲကြီး ၁၆ ၂၂ ၁၆ ၂၂ ၀.၀၀
၁၈ နတ်မောက် ထ(ခွဲ)ကန်သာ ၀.၀၀
၁၉ မြို့သစ် ထ-ဒန့်ဒလွန်ပင် ၀.၀၀
၂၀ မြို့သစ် ထ-တယ်ပင်စမ်း ၀.၀၀
၂၁ မြို့သစ် ထ(ခွဲ) ဆူးတပ်ကြီး ၀.၀၀
၂၂ မင်းဘူး ထ-မယ်ဘေ့ကုန်း ၁၆ ၁၆ ၃၂ ၁၆ ၁၆ ၃၂ ၀.၀၀
၂၃ စလင်း ထ(ခွဲ)ဆင်မကျွန်း ၁၂ ၁၁ ၀.၀၀
၂၄ ပခုက္ကူ အထက(ရှ-ကမ်းဖြူ) ၁၄ ၂၄ ၃၈ ၁၄ ၂၄ ၃၈ ၀.၀၀
၂၅ ပခုက္ကူ အထက(ခွဲ)(ကံလှ) ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၀.၀၀
၂၆ ပခုက္ကူ ထ(ခွဲ)(ရွှေတန့်တစ်) ၁၈ ၁၄ ၃၂ ၁၈ ၁၄ ၃၂ ၀.၀၀
၂၇ ရေစကြို အထက(ခွဲ)အလယ်သေ ၁၄ ၁၁ ၀.၀၀
၂၈ ဆိပ်ဖြူ ထ(ခွဲ)ရှောက်ပင်အင်း ၁၄ ၂၂ ၁၁ ၁၈ ၀.၀၀
၂၉ ဆိပ်ဖြူ အထက(ခွဲ)ထမ္မကောက် ၁၁ ၁၃ ၂၄ ၁၀ ၁၃ ၂၃ ၀.၀၀
၃၀ ပေါက် ထ-ကျားပစ်ကန် ၂၀ ၂၈ ၂၀ ၂၈ ၀.၀၀
၃၁ မြိုင် ထ(ခွဲ)ဝယ်တောင်(မ) ၁၃ ၁၅ ၂၈ ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၀.၀၀
၃၂ မြိုင် ထ(ခွဲ)ကျော်ရွာ ၁၄ ၂၀ ၁၄ ၂၀ ၀.၀၀
၃၃ မြိုင် ထ(ခွဲ)ဆင်စွယ် ၁၁ ၁၁ ၀.၀၀
၃၄ သရက် ထ(ခွဲ)ပုဏ္ဏား ၁၁ ၂၀ ၃၁ ၁၁ ၁၉ ၃၀ ၀.၀၀
၃၅ မင်းလှ ထ(ခွဲ)စမ်းအိုင် ၀.၀၀
၃၆ မင်းလှ ထ(ခွဲ)ဓာတ်ကုန်း ၀.၀၀
၃၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ ထ(ခွဲ)ဘော်မြင့် ၁၀ ၁၀ ၀.၀၀
၃၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ ထ(ခွဲ)သာစည် ၁၂ ၁၅ ၁၂ ၁၅ ၀.၀၀
၃၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ ထ(ခွဲ)လယ်မ ၁၅ ၁၅ ၀.၀၀
၄၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ ထ(ခွဲ)အလယ်ရွာ ၀.၀၀

 

Source – မကွေးတိုင်းပညာရေးမှူးရုံး

မိုးပန်းဖြူစုစည်းဖေါ်ပြသည်။