ဆရာဝန်ဘွဲ့ရာသက်ပန်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသူ (သို့မဟုတ်)စနစ်ဆိုး၏သားကောင် ဆရာဝန်ဘွဲ့ရာသက်ပန်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသူ (သို့မဟုတ်) စနစ်ဆိုး၏သားကောင်

240